UB u H2020

Svaki učesnik u H2020 projektima mora znati i uneti PIC (Participant Identity Code) institucije u kojoj radi. PIC je jedinstveni indentet za instituciju i održava se u okviru Beneficiary Registry-a. Dodatno svaka institucija mora imati jednog i samo jednog LEAR a (Legal Entity Appointed Representative).

Spisak institucija Univerziteta u Beogradu sa dodeljenim PIC:
(Legenda: Validated –  institucija je završila proces registracije i validacije; = – u procesu validacije, odnosno institucija je registrovana, i u procesu je validaciju u EC; ? – nepoznato)

Institucija PIC status
Univerzitet u Beogradu 999641843
Arhitektonski fakultet 959864374
Biološki fakultet 996634067
Ekonomski fakultet 999423205
Elektrotehnički fakultet 999602946
Elektrotehnički institut ‘Nikola Tesla’ 943258362 =
Fakultet bezbednosti 973064134
Fakultet organizacionih nauka 999835649
Fakultet političkih nauka 996874336
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja ?
Fakultet veterinarske medicine 959844392 =
Fakultet za fizičku hemiju 953530759
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 997319566
Farmaceutski fakultet 991310028 =
Filološki fakultet 985803241 =
Filozofski fakultet 996073019
Fizički fakultet 999859220
Geografski fakultet 972703391 =
Građevinski fakultet 972528403
Hemijski fakultet 987478043
Institut ‘Mihajlo Pupin’ 999940991
Institut za biološka istraživanja ‘Siniša Stanković’ 998386760
Institut za filozofiju i društvenu teoriju 937635175 =
Institut za fiziku 999584904
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – IHTM 950078626 =
Institut za medicinska istraživanja 997623176
Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo 986427921
Institut za multidisciplinarna istraživanja 984230289
Institut za nuklearne nauke Vinča 999703729
Institut za primenu nuklearne energije – INEP 961134492 =
Mašinski fakultet 996740573
Matematički fakultet 984400427
Medicinski fakultet 999891424
Poljoprivredni fakultet 999824688
Pravni fakultet 935250236
Pravoslavni bogoslovski fakultet 954240411 =
Rudarsko-geološki fakultet 999884343
Saobraćajni fakultet 997736181
Stomatološki fakultet ?
Šumarski fakultet 986408230
Tehnički fakultet u Boru 941520316 =
Tehnološko-metalurški fakultet 999807907
Učiteljski fakultet 952759415 =
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.